ویدیوهای آموزشی پایه هشتم

ویدیوهای آموزشی پایه هشتم

دانش آموزان عزیز می توانند با کلیک روی هریک از لینک های زیر،

ویدیوی مربوطه را تماشا فرمایند.

           علوم تجربی                                           ریاضی                                         عربی                                 

            فصل اول علوم پایه هشتم                                                                فصل اول ریاضی پایه هشتم                                              درس اول عربی پایه هشتم

            فصل دوم علوم پایه هشتم                                                                فصل دوم ریاضی پایه هشتم                                             درس دوم عربی پایه هشتم

           فصل سوم علوم پایه هشتم                                                               فصل سوم ریاضی پایه هشتم                                             درس سوم عربی پایه هشتم

           فصل چهارم علوم پایه هشتم                                                             فصل چهارم ریاضی پایه هشتم

           فصل پنجم علوم پایه هشتم                                                              فصل پنجم ریاضی پایه هشتم    

           فصل ششم علوم پایه هشتم                                                             فصل ششم ریاضی پایه هشتم    

           فصل هفتم علوم پایه هشتم                                                              فصل هفتم ریاضی پایه هشتم    

           فصل هشتم علوم پایه هشتم                                                             فصل هشتم ریاضی پایه هشتم    

           فصل نهم علوم پایه هشتم                                                                 فصل نهم ریاضی پایه هشتم 

           فصل دهم علوم پایه هشتم   

          فصل یازدهم علوم پایه هشتم  

         فصل دوازدهم علوم پایه هشتم  

         فصل سیزدهم علوم پایه هشتم  

         فصل چهاردهم علوم پایه هشتم  

         فصل پانزدهم علوم پایه هشتم  

امتیاز دهید

نظرات و پیشنهادات

Top